اما هیچکس نمی داند تو : آنچه که انجام میدهم را دوست داری؟

 

ما می ترسیم
خاموشیم
نگاهت می کنیم
به بزرگیت
بر می خیزیم
می رویم
بر می گردیمجمعه پانزدهم 6 1387
X